Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu iep.org.pl jest Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, ul. Żurawia 32/34 lok. 117, 00-515 Warszawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Udostępnienie danych

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz.U. UE. L. 2016.119.1).
 2. Administratorem jest Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (dalej: IEPiOE) z siedzibą przy ul. Żurawia 32/34 lok. 117, 00-515 Warszawa (KRS: 0000108975, NIP: 5261910175, REGON: 012676277). Kontakt z administratorem możliwy jest w formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 503 428 045 lub +48 503 074 245, a także w formie elektronicznej na adres poczty mailowej: kontakt@iep.org.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • w związku z członkostwem w IEPiOE zgodnie ze statutem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (RODO), przystąpienie do IEPiOE traktujemy jako umowę pomiędzy IEPiOE, a członkiem. Odbywa się to w celu:
   • wykonania działań związanych z nabyciem przez Panią/Pana członkostwa,
   • wykonywania przez Panią/Pana praw i obowiązków członka,
   • rozliczenia wpłacanych przez Panią/Pana składek członkowskich;
  • w związku z realizacją innych umów, których jesteście Państwo stroną (umowy, które IEPiOE zawierana z osobami fizycznymi) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z realizowaniem przez IEPiOE naszej statutowej działalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Obejmuje to następujące działania:
   • związane z zawieraniem umów, których jesteście Państwo stroną (w szczególności umów o świadczenie usług, które zawierane są z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą),
   • informowanie o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez IEPiOE lub objętych naszym patronatem,
   • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego lub cyberbezpieczeństwa prowadzonych przez nas działań,
   • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z działalnością IEPiOE oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dotyczy to przede wszystkich przepisów prawa pracy związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i zatrudnieniem oraz przepisów podatkowych i księgowo-rachunkowych;
  • związanych z promocją i marketingiem IEPiOE lub innymi działaniami realizowanymi przez IEPiOE, przy których niezbędne jest wyrażenie zgody na dodatkowe przetwarzanie danych osobowych (np. w sytuacji postępowania rekrutacyjnego, przy którym podawany jest szerszy zakres danych osobowych niż wynika to z przepisów) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych (tj. podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe) mogą być następujące kategorie podmiotów: doradcy prawni, doradcy informatyczni, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań IT, banki, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, organizatorzy wydarzeń, seminariów, konferencji i szkoleń którym patronujemy lub podmioty biorące udział w organizacji tego typu wydarzeń.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych lub poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania członkostwa w IEPiOE, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z członkostwa w IEPiOE. W zakresie danych rozliczeniowych przechowujemy je przez czas określony dla przechowywania dokumentów księgowych - czyli przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia wiążącej nas umowy. Dane związane z zatrudnieniem przechowujemy przez okres wskazany w przepisach związanych z prowadzeniem akt pracowniczych - tj. 5 lat. Jeżeli w czasie, kiedy biegną powyższe terminy doszłoby do sporu z IEPiOE, dane osobowe z nim związane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia sporu.
 7. W związku z realizowanym przez IEPiOE przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych,
  • wniesienia sprzeciwu (dotyczy to przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Celem realizacji praw, o których mowa w pkt 7 powyżej proszę o przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres: kontakt@iep.org.pl lub w formie listownej na adres: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, ul. Żurawia 32/34 lok. 117, 00-515 Warszawa. Przed realizacją Państwa żądań IEPiOE będzie musiało odpowiednie zweryfikować Państwa tożsamość.
 9. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe znajdzie Pani/Pan na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 10. W sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona IEPiOE zgoda – przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Informacja o cofnięciu zgody nie odwróci już przetwarzania, które wykonaliśmy przed otrzymaniem żądania dotyczącego odwołania zgody, ale IEPiOE nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale konieczne żeby uzyskiwać informacje promocyjne i marketingowe oraz wziąć udział we wydarzeniach organizowanych przez IEPiOE.
Użyj poniższego przycisku aby wyczyścić zgodę na pliki cookies. Spowoduje to przejście na stronę główną i ponowne wyświetlenie baneru informacyjnego.