Energia dla przemysłu – Przemysł dla Energii

27 września br., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) organizuje konferencję Energia dla przemysłu – Przemysł dla energii. Administracyjne ograniczenia poboru energii elektrycznej – skutki i środki obrony dla odbiorców przemysłowych oraz propozycje zmian.

Tematyka konferencji obejmie kwestie sytuacji prawnej odbiorców w warunkach ograniczeń poboru, wykorzystania magazynów energii oraz zarządzania popytem. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga wcześniejszej rejestracji.

Problematyka bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ma szczególne znaczenie dla rozwijającej się polskiej gospodarki i odbiorców przemysłowych. W ramach konferencji chcemy zastanowić się nad sytuacją odbiorców przemysłowych w warunkach niedoborów energii elektrycznej oraz rozpocząć debatę na temat aktywnej roli odbiorców przemysłowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tego medium. IEPiOE ma nadzieję, że ustalenia konferencji będą stanowiły ważny wkład w dyskusję na temat strategii odpowiedzialnego rozwoju. Odbiorcy przemysłowi mają wystarczający potencjał, aby odgrywać rolę istotnych i odpowiedzialnych uczestników systemu elektroenergetycznego. Wymaga to jednak właściwego zdefiniowania tej roli oraz środków prawnych i finansowych, które miałyby ją wzmacniać i gwarantować, przyczyniając się jednocześnie do zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego i wpisując w paradygmat innowacyjnej gospodarki.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport, przygotowany na zlecenie IEPiOE, dotyczący mechanizmów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w odniesieniu do odbiorców przemysłowych. Raport przedstawia m.in. prawną analizę ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej, wprowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 9 sierpnia 2015 r. Część odbiorców nie zastosowała się do ograniczeń, co skutkowało wszczęciem przez Prezesa URE około 1200 postępowań administracyjnych do dnia 2 sierpnia 2016 r. Ograniczenia w dostawie i poborze energii elektrycznej mogą wystąpić również w nadchodzących latach.

W tym świetle istotnego znaczenia nabiera kwestia adekwatności i proporcjonalności obecnie obowiązujących mechanizmów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, a także ewentualnych środków prawnych przysługujących odbiorcom w przypadku ich zastosowania.

Kwestie te zostały omówione w raporcie i posłużą do sformułowania propozycji modyfikacji obowiązujących mechanizmów, a także zaproponowania ewentualnych rozwiązań systemowych dotyczących odbiorców, których objęły ograniczenia wprowadzone w sierpniu 2015r.

W konferencji wezmą udział uznani eksperci, w tym m.in.:

 • doc. dr inż. Paweł Skowroński (PW),
 • prof. zw. dr hab. Grzegorz Benysek (UZ),
 • Henryk Jacek Kaliś (przewodniczący IEPIOE),
 • dr Wojciech Myślecki,
 • dyr. Jerzy Dudzik (PSE-Operator S.A.),
 • dr Janusz Kupecki (IEN), dyr. Adam Dobrowolski (URE),
 • adw. dr hab. Flilip Elżanowski (EChW),
 • mec. Jacek Zimmer (Kancelaria adw. dr hab. Mariusz Swora),
 • mec. Maciej Wesołowski (DLL Piper),
 • dyr. Andrzej Curyło (Tameh), dr Jan Rączka (RAP),
 • adw. dr hab. Mariusz Swora, wraz z zespołem Kancelarii, która przygotowała raport.

Zgłoszenia udziału w konferencji proszę kierować na adres agata.mazur@iep.org.pl do dnia 23 września br.

Program konferencji