Odbiorcy chcą odgrywać aktywną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

Problematyka bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej ma szczególne znaczenie dla rozwijającej się polskiej gospodarki i odbiorców przemysłowych. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), wychodząc naprzeciw możliwym trudnościom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w przyszłości oraz sytuacji odbiorców w związku z ograniczeniami w dostawach, które miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku, zainicjowała debatę na temat aktywnej roli przemysłu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Problemom tym była poświęcona konferencja Energia dla Przemysłu – Przemysł dla Energii (Warszawa, Novotel, 27.09.2016 r.).

Przedstawiciele IEPiOE wyrazili nadzieję, że głos Izby będzie stanowił ważny wkład w dyskusję na temat strategii odpowiedzialnego rozwoju.

Odbiorcy przemysłowi mają wystarczający potencjał, aby odgrywać rolę istotnych i odpowiedzialnych uczestników systemu elektroenergetycznego

stwierdził przewodniczący Izby Henryk Jacek Kaliś.

Wymaga to jednak właściwego zdefiniowania tej roli oraz środków prawnych i finansowych, które miałyby ją wzmacniać i gwarantować, przyczyniając się jednocześnie do zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego i wpisując w paradygmat innowacyjnej gospodarki.

Zgodnie z ustaleniami raportu, przygotowanego dla IEPiOE przez Kancelarię adw. dr hab. Mariusza Swory, dotyczącego mechanizmów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w odniesieniu do odbiorców przemysłowych, obecny stan prawny w zakresie działania systemu w warunkach ograniczeń, powinien ulec rewizji. Z faktu, że kilka tysięcy odbiorców nie dostosowało się do ograniczeń należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. System powinien spełniać wymogi pewności i jasności prawa oraz dawać pierwszeństwo mechanizmom rynkowym – stwierdził dr hab. Mariusz Swora. Zgodnie z ustaleniami raportu, oprócz niejasnych norm prawnych, przyczyną niedostosowania się odbiorców, był brak odpowiedniego przygotowania techniczno-organizacyjnego.
Zgodnie z ustaleniami raportu, zaistniała sytuacja w pełni uzasadnia postulat ustawowej abolicji w stosunku do kilku tysięcy odbiorców objętych postępowaniami przed Prezesem URE, zagrożonych karami w wysokości do 15% przychodu z roku poprzedzającego.

Niejasne przepisy, brak przygotowania techniczno-organizacyjnego oraz konieczność wypracowania nowych rozwiązań, uzasadniają w pełni postulat abolicji wobec przedsiębiorców objętych postępowaniami

stwierdził dr hab. Mariusz Swora.

Odbiorcy przemysłowi chcą współtworzyć nowy system, który byłby bardziej przejrzysty i oparty na większym uwzględnieniu zasad rynkowych

dodał Henryk Jacek Kaliś.

Odbiorcy zaproponowali również dyskusję na temat programu Energia dla Przemysłu +, który obejmowałby formy aktywnego udziału odbiorców w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Chodzi w nim o wprowadzenie efektywnych narzędzi zarządzania popytem, usługi magazynowania energii, zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanej energii oraz przegląd i racjonalizację istniejących rozwiązań prawnych, które dotyczą roli odbiorców przemysłowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Ograniczenia poboru energii elektrycznej – mechanizm, skutki dla odbiorców przemysłowych i propozycje zmian – raport przygotowany dla Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii przez Kancelarię Adwokacką dr hab. Mariusz Swora.