IFIEC Europe to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit o charakterze naukowym, które zostało założone w 1989 roku i mieści się w Brukseli, w Belgii.

Energia w Europie – IFIEC Europe

IFIEC Europe reprezentuje przemysłowych odbiorców energii w Europie, dla których koszty energii są istotnym elementem kosztów produkcji, a przez to kluczowym elementem do poprawy ich konkurencyjności na światowych rynkach. U podstaw działań IFIEC Europe leży przekonanie, że energia w konkurencyjnych cenach, wykorzystywana w zrównoważony sposób i zarządzana w elastyczny sposób jest jednym z fundamentów do rozwoju przemysłu.

IFIEC Europe zrzesza i reprezentuje 16 krajowych stowarzyszeń przemysłów energochłonnych.

Członkowie IFIEC Europe reprezentują sektory: aluminium, samochodowy, browarniczy, cementowy, chemiczny, miedzi, nawozowy, spożywczy, szkła, gazów przemysłowych, stali, papieru, farmaceutyczny i tworzyw sztucznych.

W ramach IFIEC Europe działają trzy grupy robocze (Working Parties) ds.: gazu, energii elektrycznej i polityki klimatycznej. Przedstawiciele Izby Energetyki Przemysłowej i jej Członków uczestniczą w pracach wszystkich trzech Grup Roboczych analizując i opiniując projekty europejskich aktów prawnych z właściwych obszarów oraz przygotowując własne propozycje rozwiązań.

Working Party Electricity

Working Party Electricity skupia się na przygotowywaniu stanowisk w obszarach rynku energii elektrycznej, konkurencyjności cen energii elektrycznej, infrastruktury oraz innych powiązaniach. Są to kwestie głównie związane z rozwijaniem instrukcji korzystania z sieci, kształtu rynku, transparentności legislacji. WP Electricity zajmuje się także kwestiami mixu paliwowego, bezpieczeństwa dostaw oraz wprowadzania rozwiązań liberalizujących rynek energii (wsparcie prosumentów, wdrażanie mechanizmu demand side response).

Konkurencyjność i dostępność gazu ziemnego – Working Party Gas

Working Party Gas działa głównie w ramach wyznaczonych przez Trzeci Pakiet Energetyczny w celu poprawy dostępności i konkurencyjności cenowej gazu ziemnego dla europejskich odbiorców przemysłowych. W ramach zainteresowań WP Gas znajdują się:

  • rozwój niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego w Europie (m.in. gaz łupkowy),
  • rozwój infrastruktury transportowo-magazynowej,
  • dywersyfikacja kierunków dostaw (w tym przez LNG).

Europejska polityka klimatyczna – Working Party Climate & Efficiency

Working Party Climate & Efficiency skupia się na europejskiej polityce klimatycznej ze względu na jej znaczący wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność przemysłu energochłonnego w UE oraz na światowych rynkach. Ponieważ, pomimo znaczących redukcji poczynionych do tej pory, przemysł nadal jest skłonny do szukania dalszych sposobów na zmniejszenie swojego oddziaływania na klimat, WP C&E skupia się na promowaniu polityki, która umożliwi osiągnięcie założonych celów bez narażania przemysłu energochłonnego na utratę konkurencyjności i tym samym utratę rynków i miejsc pracy.